آثار اقتصادی جهانی

  • Photo of آثار اقتصادی تبلیغات تجاری

    آثار اقتصادی تبلیغات تجاری

    همين معادله در حوزه اقتصاد بين المللی نيز صادق است .مهمترین آثار اقتصادی تبلیغات تجاریمعرفی مناسب و مؤثر توليدات يك كشور در بازار جهانی از مهم ترين گام ها برای توسعه صادرات و قرار گرفتن در چرخه دوره ای كه ما در آن پيشرفت محسوب می شود. به ويژه آنكه به سر می بريم، دوره جهانی سازی اقتصادی است . در روند تكامل سرمايه داری در سال های اخير، دنيا كم كم شكل بازاری واحد و سراسری به خود می گيرد؛ اكنون از مرحله بين المللی شدن اقتصاد، وارد مرحله جهانی سازی شده ايم و در اين ميان، اهميت تبليغات، بيش ازپيش افزايش پيدا كرده است؛مخصوصا در شرايطی كه با راه اندازی تلويزيون های ماهوار ه ای، تبليغات سرتاسر دنيا را فراگرفته، نقش تبليغات، ازلحاظ اقتصادی نيز بيشتر شده است. برای كشورهای در حال توسعه، همانند ايران، افزايش صادرات(در كشور ما، صادرات غيرنفتی)، نقش حياتی در توسعه اقتصادی دارد و برای افزايش صادرات، بازنگری در نظام تبليغات تجاری ضروری است .شناخت بازارهای جهانی و كالاهای رقيب و به كارگيری شيوه های نو در عرصه توليد، عرضه و توزيع كالا ازجمله اين نيازهاست؛ اما هيچ يك از اين ها بدون بهره گيری از تبليغات نافذ و بومی شده، الزامًا به افزايش …

    بیشتر بخوانید »
" مشاوره / سفارش "0936-810-5297
بستن